KONSERN OG KOMMUNER

HOVEDKONTORMODELLEN


Konsern, kommuner og organisasjoner med minimum fire enheter som skal sertifiseres, kan benytte hovedkontormodellen. AAA Miljø AS tilbyr både hovedkonsulent og hovedsertifisør

Veien til hovedkontorsertifisering


1. Ta kontakt med en godkjent hovedkonsulent

For å komme i gang med sertifiseringen må virksomheten inngå avtale med godkjent hovedkonsulent. AAA Miljø AS tilbyr denne tjenesten i alle landets kommuner. Hovedkonsulenten har erfaring med Miljøfyrtårn-ordningen og skal bistå virksomheten gjennom prosessen. I denne fasen skal det også utnevnes sentrale personer internt i virksomheten for å sikre god og effektiv organisering.


Ved sertifisering etter hovedkontormodellen gjelder egen prismodell. Ta kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn for å finne ut hva som blir gjeldende for din virksomhet.


2. Oppfylle kriterier og iverksette relevante tiltak

I denne fasen starter kartleggingen av hvilke kriterier hovedkontoret og de underliggende enhentene skal sertifiseres etter. Kriterier som er felles for hele organisasjonen, f.eks. HMS-kriterier, kan oppfylles og dokumenteres av hovedkontoret alene på vegne av alle de underliggende enhetene. Dette gjør at de underliggende enhetene får færre kriterier å sertifiseres etter. 


Hovedkontoret oppfyller og dokumenterer krieterier før de underliggende enhetene starter sin miljøkartlegging.


3. Godkjenning av sertifisør

Når hovedkontoret er klart for sertifisering vil en hovedsertifisør verifisere og godkjenne at kriteriene er oppfylt. Det er nå de underliggende enhetene kan starte sine miljøkartlegginger. Det utnevnes en miljøfyrtårnansvarlig ved hver underliggende enhet som sørger for fremgang og oppfyllelse av kriteriene med god veiledning fra hovedkonsulenten. For sertifisering av de underliggende enhetene gjelder en egen sertifiseringsmetode som sørger for en mer effektiv sertifisering som også fører til lavere kostnader. 


4. Kontinuerlig forbedring

Hovedkontoret og de underliggende enhetene skal jobbe kontinuerlig med å planlegge og gjennomføre miljøtiltak og rapportere gjennomførte tiltak i den årlige klima- og miljørapporten. Både de underliggende enhetene lokalt og konsernet sentralt får en grafisk oversikt over effekten av tiltakene for å fastsette nye mål, planlegge nye tiltak og forbedringer og skape lønnsomme resultater. Hvert tredje år gjennomføres resertifisering hvor både hovedkontoret og de underliggende enhetene dokumenterer at de oppfyller kriteriene de sertifiseres etter. 

Fordeler med hovedkontormodellen


Hovedkontormodellen er en sertifiseringsmodell tilpasset større virksomheter med flere avdelinger eller underliggende enheter. Konsern, store organisasjoner, kommuner og fylkeskommuner passer godt i hovedkontormodellen.


Fordelen med hovedkontorsertifisering er at hovedkontoret kan oppfylle kriterier som er felles i organisasjonen på vegne av de underliggende enhetene. Dette gjør at de underliggende enhetene får færre kriterier å forholde seg til. En hovedsertifisør følger organisasjonen gjennom sertifiseringsprosessen og veileder både hovedkontoret og de underliggende enhetene. 


Modellen er også kostnadseffektiv fordi den åpner for at ikke alle de underliggende enhetene trenger fysisk besøk av sertifisør. Det gjennomføres en "sertifiseringsmiks" som etter gitt fordelingsnøkkel fordeler sertifiseringen av de underliggende enhetene mellom fysisk sertifisering, fjernsertifisering og dokumentkontroll.  


Dersom din virksomhet eller organisasjon skal sertifiseres etter hovedkontormodellen vil det være behov for både hovedkonsulent og hovedsertifisør. AAA Miljø AS tilbyr disse tjenestene, men kan av habilitetsårsaker ikke inneha begge rollene i samme virksomhet/organisasjon.


Som hovedsertifisør kreves det at man har tillatelse til å sertifisere i den kommunen hvor hovedkontoret er lokalisert. Se denne siden for oversikt over hvilken kommuner AAA Miljø AS har tillatelse til å virke som sertifisør. Som konsulent virker AAA Miljø AS i hele landet.